Missie en visie

 

Visie.

Missie:

Centraal staat: veiligheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid, het kind als geheel, zelfbeeld, zelfkennis, zelfvertrouwen en jezelf zijn.

‘Palet, de juiste kleur voor iedereen. Op Palet kan iedereen zichzelf zijn in een warme, open en schoolse omgeving waarbinnen we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne leersfeer.’

Kernwaarden:

Kleurrijk

Waarden en normen

Samen

Ontwikkeling

 

Ons Palet is een school waar we continu ontwikkelen, we ontdekken onze kwaliteiten, we leren samen en maken plezier.

 

Visie op leren:

·        We stellen reële doelen en hebben hoge verwachtingen;

·        We laten onze leerlingen verschillende leerervaringen op meerdere plaatsen opdoen;

·        We hebben als team kennis van leren en leerlijnen;

·        We stemmen het aanbod af op onze leerlingen;

·        We stimuleren het maken van eigen, bewuste keuzes;

Visie op organiseren:

·        Op Palet is er sprake van duidelijkheid, overzicht en transparantie en we bieden de juiste structuur;

·        Onze zorgstructuur is helder en toegankelijk. De ondersteuningsbehoefte is duidelijk;

·        Wij organiseren het onderwijs doelgericht en vanuit verschillende disciplines;

Visie op veranderen:

·        Wij communiceren op een respectvolle, eerlijke en open wijze volgens de principes van feed-up, feed-back en feed-forward;

·        Wij zijn samen verantwoordelijk voor het veranderproces. Hierbinnen zijn we transparant, zetten we duidelijke stappen, we creëren een breed draagvlak en we ondersteunen elkaar;

·        Wij vieren successen en hebben een positieve houding;

·        Wij veranderen mee

Visie op professionaliseren:

·        Wij maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten. We delen kennis en vaardigheden met elkaar;

·        Wij zorgen ervoor dat alle betrokkenen bij een proces zich gehoord voelen;

·        Wij zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kennis in het onderwijs en volgen kwalitatieve na- en bijscholing.

 

Vervolgplan.

 

Wat gaan we “morgen” anders doen?

·        We werken met een time-timer op alle pleinen t.b.v. voorspelbaarheid in tijd;

·        De bovenbouw speelplaats wordt een fijne plaats om te spelen;

·        Het hoekenwerk in groep 1 t/m 3 krijgt een impuls door het aanschaffen van nieuwe materialen;

·        We maken gewenst gedrag visueel binnen de school;

·        De methode Kwink wordt in een doorgaande lijn binnen de school aangeboden. We ondersteunen onze afspraken visueel;

·        We maken afspraken over het gebruik van het OPP;

·        We gebruiken dezelfde pictogrammen in alle groepen, daarmee ‘spreken we dezelfde taal';

·        We herzien de indeling van onze instructiegroepen;

·        We delen onze kennis en successen met elkaar tijdens gezamenlijke bijeenkomsten;

·        We praten en lopen rustig op de gangen tijdens wisselingen;

·        We structureren het buitenspel van de leerlingen;

·        Aan het einde van het schooljaar vindt een overdracht plaats tussen leerkrachten;

·        Leerkrachten wisselen relevante informatie uit over de leerlingen van de instructiegroepen;

·        We brengen structuur en duidelijkheid aan in de aanpak van probleemgedrag van leerlingen en laten ruimte voor maatwerk;

 

Wat ontwikkelen we in de komende twee jaar?

·        We hebben kennis van leerlijnen van de gehele school;

·        We kennen ons eigen visie document en handelen vanuit deze visie;

·        We volgen scholing over de-escalatie gedrag;

·        We volgen scholing over de trauma-sensitieve gedragsbenadering;

·        DATA-DUIDEN-DOELEN-DOEN wordt effectief ingevuld, analyses en conclusies worden vervolgens op de juiste manier ingezet;

·        Groepsbesprekingen vinden plaats voor de eerste oudergesprekken;

·        We onderzoeken en implementeren het gebruik van een nieuwe SEO-lijst;

·        We bekijken nieuwe methodes en systemen voor: schrijven, SEO ?? (is er geen tevredenheid over Kwink of bedoel je vervanging SCOLL), KIJK en Schatkist;

·        We implementeren en borgen de rekendidactiek binnen de nieuwe rekenmethode;

·        We werken toe in samenwerking met Stromenland, de gemeente en Optimus naar inclusiever onderwijs;

·        We zorgen voor een up-to-date schoolgebouw;

·        We herzien onze visie op rekenonderwijs en schaffen een nieuwe methode aan;

 

Ambities:

·        We zorgen voor goed klim- en klautermateriaal in de speelzaal voor onze jongste leerlingen;

·        We staan voor een sterk en kwalitatief goed SBAO in de regio;

·        We creëren een stilte-ruimte / zelfstandigwerk-ruimte voor onze bovenbouwleerlingen;

·        We werken constructief samen met onze ketenpartners;

·        We maken leerlingen verantwoordelijker voor hun eigen leerproces;

·        We volgen scholing over omgaan met rouw en verlies;