Protocollen

Op deze pagina kunt u beleidsdocumenten vinden die ook voor ouders van belang zijn. Protocollen zijn op te vragen bij de directie. De overkoepelende protocollen vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.

Algemeen Integriteitscode Optimus

Model klachtenregeling

AVG en privacy

Informatiebeveiliging- en privacyreglement

Privacyreglement leerlingen

Privacyverklaring leerlingen

Reglement cameratoezicht

Protocol melden datalek

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Overig

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen

Aanmeldformulier leerling

Protocol medisch handelen