Over de school

SBO Palet is als SBO-school ontstaan rond 2000, toen het voormalige LOM – en MLK onderwijs samen werden gevoegd. We maken onderdeel uit van de stichting OPTIMUS primair onderwijs. Als school zijn we verbonden aan het Samenwerkingsverband Stromenland en vallen onder Platform Land van Cuijk.

De leerlingen
SBO Palet biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met ondersteuningsbehoeften op diverse gebieden dit kan zijn op het gebied van cognitieve capaciteiten en leren, taalontwikkeling (TOS), aandacht en concentratie (ADHD), gedrag, emotieregulatie, hechting, werkhouding, psychosociale vaardigheden (ASS) of een combinatie hiervan.

Uitgangspunt van onze school is het geven van onderwijs op maat aan kinderen die door diverse beperkingen hinder en moeite ondervonden in het regulier onderwijs. De kinderen die onze school bezoeken hebben behoefte aan:
·       Het herstellen en/of ervaren van competentiegevoel, autonomie en relatievorming, zodat elk kind kan zeggen: “ik voel me gewaardeerd, ik ben zelfstandig, ik ben iemand die iets kan”. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen;
·       Wij bieden een gestructureerde leeromgeving waarin plaats is voor onderwijs op passend niveau per vakgebied, onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk wordt afgestemd op de hulpvraag van het kind.
·       Binnen school hebben de kinderen en het team begrip en respect voor ieders eigenheid, iedereen is speciaal en mag zijn wie hij/zij is.

Kenmerkend voor SBO Palet:
·       pedagogisch klimaat dat duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid biedt, waardoor leerlingen zich veilig voelen.
·       onderwijsaanbod op niveau; werken in instructiegroepen voor de vakgebieden: rekenen, taal, lezen en spelling.
·       methodes die passen bij onze leerling populatie.
·       onderwijsaanbod op maat (individueel afgestemd passend binnen het groepsaanbod in de klas).
·       afstemming op de ondersteuningsbehoeften van elke leerling op sociaal-emotioneel gebied.
·       de passie, betrokkenheid en professionaliteit van het team, die ons onderwijsaanbod dagelijks vormgeeft.
·       een hecht team en dat gaat voor elk kind bij ons op school binnen een veilige en warme sfeer.
·       de waardering en tevredenheid van ouders en leerlingen.
·       het feit dat iedereen zich gezien, gehoord en welkom voelt bij ons op school (leerlingen, ouders/verzorgers, stagiaires, invallers, externe deskundigen).

Pedagogisch en didactisch klimaat van onze school
Door een veilige en gestructureerde leeromgeving te realiseren, in kleinere groepen, kunnen kinderen zich optimaler ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Wij stellen doelen voor elk kind op sociaal-emotioneel en didactisch gebied en stemmen daar ons aanbod en begeleiding op af. We werken met het ontwikkelingsperspectief van het kind, waarbij we, vanuit de mogelijkheden van het kind, in beeld brengen wat we met elk kind willen bereiken. We leren sociale vaardigheden aan in alle groepen. We vinden het belangrijk om ouders of verzorgers te betrekken bij het onderwijs.

Het gebouw
Het gezellige en tevens gestructureerd ingerichte gebouw is in de loop van de tijd vier keer verbouwd en uitgebreid. De school heeft ruimte voor veertien groepen, heeft een ruime aula, een eigen gymzaal, een handenarbeidlokaal en voldoende extra ruimtes voor de expertises.