Medezeggenschapsraad

SBO Palet heeft een Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad (MR) biedt inspraak en medezeggenschap aan ouders en personeelsleden. De schooldirectie raadpleegt voor belangrijke beslissingen eerst ouders en personeel. Dit gebeurt via de MR en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht, maar kan ook gevraagd en ongevraagd reageren op zaken die met de school te maken hebben.

 

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden. De MR van SBO Palet bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders.

 

Vanuit de ouders:

Esther Coenen: esther@jayseateam.nl

Leontien Smit: leontienkouwenhoven@gmail.com

Marc Thijssen: marcthijssen@gmail.com

 

Vanuit het team:

Ankie van Braak: a.vbraak@optimusonderwijs.nl

Maaike Coenen: m.coenen@optimusonderwijs.nl

Erna Cornelissen: e.cornelissen@optimusonderwijs.nl

 

Omdat de MR een vertegenwoordiging is van medewerkers en ouders horen we graag wat er bij u als ouders leeft. U kunt één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen.

 

De MR vergadert zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering bij wilt wonen, bent u als toehoorder van harte welkom. U kunt zich per mail aanmelden bij de voorzitter van de MR Marc Thijssen marcthijssen@gmail.com De vergaderdata staan vermeld op de site van de school.

 

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 worden in eerste MR vergadering van nieuwe schooljaar afgesproken.